Завод за јавно здравље Чачак

 • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Центар за хигијену и хуману екологију

Начелник центра: Др Милка Левајац спец. хигијене
Радно време:
Санитарна хемија (пон-пет) 7 – 17 часова
Санитарна микробиологија (пон-пет) 7 – 20 часова
Контакт:
Телефони:032/310-345 - Хигијена
Телефони:032/326-343 - Санитарна хемија
Телефони:032/310-335 - Санитарна микробиологија
Контакт:
Хигијена: higijena@zdravljecacak.org
Санитарна хемија: sanhem@zdravljecacak.org
Санитарна микроб. sanmik@zdravljecacak.org

О центру

Центар обавља активности које имају за циљ праћење, превенцију и корекцију фактора у животној средини који могу да утичу на здравствено стање људи.

Послови из области хигијене и хумане екологије обављају се у оквиру три одељења центра:

 1. Одељење за хигијену и хуману екологију;
 2. Одељење за санитарну микробиологију;
 3. Одељењу за санитарну хемију са екотоксикологијом.;

У центру за хигијену и хуману екологију је ангажовано 40 запослених, са богатим професионалним искуством, мултидисциплинарног образовног профила.

Центар располаже важећим овлашћењима и дозволама ресорних министарстава и сертификатом о акредитацији бр. 01-118 , којим се потврђује испуњеност услова у складу са захтевима за компетентност лабораторија за испитивање према SRPS ISO/IEC 17025. , још од 2005, године, а у делу мерење емисије (испитивања отпадног гаса), према SRPS CEN/TS 15675. од 2016. године. Систем менаџмента квалитетом је усклађен са захтевима SRPS ISO 9001 још од 2004.године.

Информације за корисника:Посетите страницу

Шеф одељења : Јелена Видојевић, дипл.пх.; спец. токсиколошке хемије
sanhem@zdravljecacak.org | Тел: 032/326-343

Лабораторија са дугогодишњим искуством у физичко-хемијском испитивању воде за пиће, површинских и отпадних вода, безбедности и квалитета хране, предмета опште употребе и испитивањима ваздуха.

Испитивања се изводе применом поуздане опреме и стандардних оперативних процедура дефинисаних међународно признатим методама уз обезбеђењем поверења у квалитет лабораторијских резултата испитивања, континуалном интерном контролом квалитета и учешћем у међународним шемама провере стручности.

Лабораторија је акредитована према општим захтевима за компетентност лабораторија за испитивања, стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, са решењем бр: 01–118 издатим од стране Акредитационог тела Србије (АТС).

Тим који врши физичко - хемијска испитивања у одељењу чини 12 запослених и то :

 • специјалиста токсиколошке хемије;
 • 3 дипломирана хемичара истраживање и развој;
 • 6 лабораторијских технича;
 • 2 помоћна радника.

Функционални лабораторијски простор, са строго контролисаним условима околине и распоредом просторија који спречава унакрсну контаминацију, омогућава извођење испитивања са поузданим резултатима мерења применом најсавременије опреме и техника:

GC-ECD FAAS HVAAS HPLC
GC-NPD GAAS FTIR UV-VIS
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
higijena
Шеф одељења : Др Милка Левајац спец. хигијене
higijena@zdravljecacak.org | Тел: 032/310-345
 • Санитарно - хигијенски надзор над објектима водоснабдевања (централни и сеоски водоводи, локални и индивидуални водни објекти);
 • Санитарно - хигијенски надзор над објектима за производњу и промет животних намирница и предмета опште употребе;
 • Санитарно - хигијенски надзор над школским објектима, установама за боравак деце и омладине и другим објектима од ширег хигијенско - епидемиолошког значаја;
 • Дезинфекцију водних објеката;
 • Дезинфекцију водоводниx инсталација новоизграђених објеката.

Кадровска структура запослених у одељењу за хигијену и хуману екологију:

 • 3 лекара, специјалисти хигијене;
 • 2 дипломирана инжењера заштите животне средине;
 • 2 струковна санитарно-еколошка инжењера;
 • 3 санитарна еколога;
 • 2 санитарно-еколошка техничара;
 • 2 административна радника.

Одељење за хигијену и хуману екологију реализујe следеће послове и задатке:

 • припрема, планира и реализује програме за праћење стања и очувања животне средине ;
 • евидентира, прикупља и анализира податке о факторима ризика по здравље људи присутних у животној средини са предлогом мера за унапређење стања;
 • обавља санитарно-хигијенски надзор у објектима под санитарним надзором и другим објектима у којима се обавља делатност од јавног интереса у складу са Законом којим се уређује област санитарног надзора;;
 • врши испитивање колективне исхране у предшколским објектима, домовима ученика и студентским ресторанима;
 • обавља узорковање за лабораторијска испитивања у области санитарне микробиологије, санитарне хемије и екотоксикологије у складу са домаћим и међународним стандардима и регулативом, у свим медијима животне средине(ваздух, површинске и отпадне воде,воде за пиће), хране, предмета опште употребе и др.;
 • обавља мерење емисије отпадних гасова; Опширније
 • обавља испитивање буке у животној средини; Опширније
 • врши систематско праћење алергеног полена; Опширније
 • утврђује и спроводи мере у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама.
Шеф одељења : Др Данка Јовановић , спец.микробиологије
sanmik@zdravljecacak.org | Тел: 032/310-335

У одељењу за санитарну микробиологију се обавља микробиолошко испитивање узорака:

 • хране;
 • брисева површина из производног простора и руку запослених;
 • вода - воде за пиће, површинске и отпадне воде;
 • предмета опште употребе;
 • ваздуха.

Одељење за санитарну микробиологију је акредитовано по стандарду SRPS ISO 17025:2006.
У лабораторији се свакодневно спроводе мере интерне контроле квалитета, са циљем добијања тачних и поузданих резултата испитивања.
Компетентност лабораторије се потврђује и учествовањем у међународним PT шемама (proficiency testing scheme) за све методе из обима акредитације.
Прецизност наших резултата можете погледатиовде.

Тим који врши микробиолошко испитивање узорака у одељењу чини 12 запослених, и то:

 • 2 лекара, специјалисти медицинске микробиологије са паразитологијом;
 • 7 лабораторијских техничара;
 • 3 помоћна радника.

Услуге одељења за санитарну микробилогију: Списак услуга

Наше особље свакодневно усавршава своје знање учествовањем на многим конгресима, семинарима и другим екстерним и интерним едукацијама.
У складу са тим, запослени у Одељењу за санитарну микробиологију могу вршити микробиолошко испитивање различитих узорака који се не налазе у обиму акредитације, а у складу са захтевом корисника услуге.

Sanitarna
Sanitarna
Sanitarna
Sanitarna
Sanitarna
Sanitarna
Sanitarna
Sanitarna
Sanitarna
Sanitarna
Sanitarna