Завод за јавно здравље Чачак

Ćirilica | Latinica

Сертификати

***

Друштво за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о.(YUQS) на основу извештаја о реоцењивању система менаџмента квалитетом у 2016. години издало је Сертификат Рег. бр.R-Q-1530-IVR-1 којим се потрвђује да је Завод за јавно здравље Чачак успоставио и примењује систем менаџмента квалитетом у целом Заводу сагласно са међународним стандардом за системе менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001:2015.

***

***

Акредитационо тело Србије доделило је Заводу за јавно здравље Чачак, Центру за хигијену и хуману екологију 2005. године Сертификат о акредитацији лабораторије за испитивање бр: 01-118, јер је утврђено да Лабораторија испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006. Акредитационо тело Србије је по оцењивању обављеном у Центру за хигијену и хуману екологију током 2016.год. донело одлуку бр.472/2016 да Лабораторија испуњава захтеве за периодична мерења емисије у складу са SRPS CEN/TS 15675.

***