Завод за јавно здравље Чачак

 • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству

Начелник центра: Др Љиљана Миловановић, спец.соц.мед.
Радно време:
радним данима (пон-пет) 7 – 15 часова
Контакт:
Тел: 032/310-396, 310-395
socijalna@zdravljecacak.org

О центру

 • прати, процењује и анализира здравствено стање и здравствену културу становништва и извештава надлежне органе и јавност;
 • прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва;
 • предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становниоштва;
 • врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите, планира развој стручног усавршавања, здравствених радника и сарадника.
 • координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа из Плана мреже за територију Моравичког округа.
 • учествује у спровођењу програма развоја информационог система у здравственим установама Округа, прикупља, обрађује и анализира прописане здравствено-статистичке и друге податке о здравственом стању становништва, организацији, кадровима, опремљености, раду и развоју здравствене службе, односно пословању здравствених установа са подручја Округа и предлаже мере за њихово унапређење и развој;
 • информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављу;
 • прати и анализира програме здравственог васпитања и контролише њихово спровођење у Округу;
 • учествује у спровођењу програма здравственог васпитања, промоцији здравља и здравог начина живота, односно у информативној и публицистичкој делатности у вези са промоцијом и унапрђењем здравља.
 • ради на мобилизацији заједнице на промоцији и унапређењу здравља.


У оквиру овог одељења обављају се следећи послови:

 • праћење и анализа здравственог стања становништва општина и округа (морбидитет и морталитет);
 • израда предлога мера за решавање одређеног проблема у систему здравствене заштите и евалуација успешности примене мера;
 • анализа мреже здравствених установа округа;
 • анализа броја и структуре кадровских ресурса у здравственим установама;
 • анализа рада здравствених установа (ванболничка и болничка);
 • давање мишљења о усклађености планова рада здравствених установа са одговарајућим планским документима;
 • давање мишљења о извршењу планова рада здравствених установа;
 • праћење опремљености и искоришћености опреме у здравственим установама округа;
 • праћење потреба и потрошње лекова и медицинских средстава у здравственим установама округа;
 • израда периодичних извештаја о раду Завода за јавно здравље Чачак;
 • давање мишљења о плановима стручног усавршавања здравствених радника у здравственим установама;
 • праћење квалитета рада здравствених установа и организација редовних провера квалитета стручног рада здравствених установа;
 • образовно-едукативне услуге (стажери и специјализанти);
 • развој и имплементација информационог система у здравственим установама и др.


У оквиру овог одељења обављају се следећи послови:

 • ажурирање база података о организационој структури, кадровима и опремљености здравствених установа, болнички леченим лицима, пријавама породјаја и прекидима трудноће, као и потврдама о смрти;
 • прикупљање, обрада и анализа збирних здравствено-статистичких података из здравствених установа, достављање сумарно обрађених података надлежним институцијама у прописаним роковима;
 • пружање стручно-методолошке помоћи здравственим установама;
 • едукација запослених у приватној пракси о начину вођења медицинске документације и обради здравствено-статистичких извештаја;
Шеф одељења : Др Данијела Парезановић, спец. соц. мед
soc1@zdravljecacak.org | Тел: 032/310-396, 310-395

У оквиру овог одељења обављају се следећи послови:

 • анализа здравственог стање и здравствене културе становништва;
 • истраживања у области јавног здравља на нивоу округа;
 • прати и проучава ризично понашање у популацији и фактори ризика у животној средини који могу довести до обољевања;
 • планира и пружа стручно-методолошка помоћ активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становнштва;
 • развијају, спроводе, координирају, прате и евалуирају здравствено-васпитни програми у здравственим установама и заједници;
 • обележавају значајни датуми из календара јавног здравља;
 • израђују здравствено-едукативна средства (летак, брошура, плакат и др.);
 • сарађује са медијима и информише јавност о здравственом стању становништва и стању животне средине;
 • координација и повезивање рада здравствених установа у области промоције здравља;
 • развија партнерске односе са телима локалне самоуправе и свим другим институцијама (државне, приватне, невладине) у друштвеној заједници у циљу очувања и унапређења јавног здравља.