Завод за јавно здравље Чачак

 • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Информације за кориснике Центра за хигијену и хуману екологију

Каталог услуга:

Преузмите пратећи документ

Обим акредитације Завода за јавно здравље Чачак:

Обим акредитације

Сертификат о акредитацији:

Погледајте сертификат

Политика квалитета, поштовања општих начела непристрасности и поверљивости у лабораторијским активностима:

Преузмите пратећи документ

Изјава о поштовању општих начела непристрасности и поверљивости у лабораторијским активностима:

Преузмите пратећи документ

Општа правила пословања:

Преузмите пратећи документ

Захтев за корисника:

Преузмите пратећи документ

Изјава о усаглашености:

Корисник може, у склопу свог Захтева за испитивањем, тражити од лаборторије да изда и Изјаву о усаглашености резултата испитивања појединачних својства са специфицираним захтевима. Лабораторија може дати Изјаву о усаглашености само за акредитована испитивања. Лабораторија је документовала поступак са Правилом одлучивања за давање Изјаве о усаглашености.


Уколико Правило није већ дефинисано самом методом, или законским прописом, корисник може захтевати једно од следећих правила (видети ILAC-G8:09/2019):

 • Једноставно правило (бинарно), без заштитног опсега (w=0);;
 • Правило (не-бинарно) са заштитним опсегом (w=U);
 • Правило (бинарно) са заштитним опсегом (w=TL-AL);
  1. TL – лимит толеранције (специфицирана гранична вредност)
  2. АL – лимит прихватљивости
  3. w – заштитни појас, опсег
  4. U – проширена мерна несигурност
 • Правило са калкулисаним заштитним опсегом (t test, за ниво поверења од 95 или 99,9%).

 • Кориснику се саветује, да пре подношења Захтева за издавањем Изјаве о усаглашености, обави консултацију са стручним особљем лабораторије у вези избора Правила одлучивања, које ће узети у обзир ниво ризика (као што су лажно прихватање и лажно одбијање и статистичке претпоставке).

  Приговори:

  Корисник може упутити приговор у вези са активностима лабораторије за испитивање. Решавање приговора корисника обавља се у складу са документованом процедуром.

 • Завод за јавно здравље Чачак ће:
  1. размотрити оправданост приговора,
  2. предузети одговарајуће мере,
  3. обавестити корисника о исходу приговора и предузетим мерама.
 • Особa за контакт: др Милка Левајац, начелник Центра за хигијену и хуману екологију; higijena@zdravljecacak.org

  На одлуку о исходу приговора, може се поднети жалба Заводу у року од 30 дана од достављања одлуке о исходу приговора. О жалби одлучује Етички одбор Завода. Одлука Етичког одбора Завода је коначна и против ње се може покренути спор пред надлежним судом.