Завод за јавно здравље Чачак

Ćirilica | Latinica

Стручни испити

Обавештење о организовању полагања стручног испита

Здравствени радници са вишом и средњом стручном спремом, после завршеног приправничког стажа у трајању од 6 месеци, подносе пријаву за полагање стручног испита Заводу за јавно здравље Чачак, ул. Краља Петра I бр.8 - канцеларија бр.7 ( сваког радног дана од 7 - 15 часова).

Пријава за полагање испита: Преузмите документ

Уз пријаву се доставља:

  1. Оверена фотокопија дипломе или уверења;
  2. Оверена приправничка књижица са уредно попуњеним датумима, печатима и потписом одговорног лица у складу са планом и програмом за сваки профил;
  3. Извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена);
  4. Доказ о уплати у банци или пошти на име трошкова полагања:
  5. - 8.990,00 динара (Решење Министарства здравља 152-02-1115-2/2017-04). Уплата се може извршити на текући рачун Завода за јавно здравље Чачак - број 840-243667-22, (сврха уплате: пријава за стручни испит),или на благајни Завода за јавно здравље у улици Краља Петра I бр:8.

Лицe коме је одобрено полагање стручног испита благовремено се обавештава о дану и месту полагања. Распоред полагања објављује се и на огласној табли Завода за јавно здравље Чачак.

Објављивањем списка кандидата на огласној табли Завода сматра се да је обавештење кандидата о датуму полагања стручног испита уредно извршено.

Ако здравствени радник није положио стручни испит може га поново полагати после 60 дана. У том периоду не могу се преузети предата документа.

Здравственом раднику који је положио стручни испит издаје се уверење, које се преузима у Одељењу за опште, правне и техничке послове ( канцеларија бр. 11) ул. Краља Петра I бр.8, лично или лицу са овлашћењем (које овласти здравствени радник). Приложена документа остају у трајној документацији Завода.

Захтев за издавање дупликата подноси се на одговарајућем обрасцу - канцеларија бр. 7.

Напомена:

Приправничка књижица је трајни документ који остаје у архиви Завода са осталим документима кандидата, а за регулисање осталих потреба издаје се на реверс ради овере фотокопије (нпр. одлазак у иностранство).

Полагање стручног испита

Полагање стручног испита се обавља пред испитном комисијом сваког месеца, од 25-ог до краја текућег месеца (изузев једног месеца у години Јул или Август). Телефон за информације: 032/340-736.