Завод за јавно здравље Чачак

  • Веселина Миликића 7, 32102 Чачак, 032/325-019

Ćirilica | Latinica

Збирни здравствено-статистички извештаји

Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства („Сл.гл.РС“ бр. 123/14, 106/15, 105/17 и 25/19-др.закон) прописује обавезу вођења основне документације о ресурсима у здравственој установи, приватној пракси и другом правном лицу као и начин и рокове за достављање и обраду података.
Здравствене установе, приватна пракса и друга правна лица дужни су да на основу здравствене документације и евиденције коју воде, сачине и достава прописане индивидуалне и збирне извештаје надлежном институту/заводу за јавно здравље у роковима утврђеним Законом.
Здравствене установе и приватна пракса ЗЗЈЗ Чачак достављају кварталне извештаје ( I-III, I-VI, I-IX i I-XII) до 15. у месецу за претходни извештајни период.
Институти/заводи за јавно здравље обједињене збирне годишње извештаје достављају ИЗЈЗ Србије.
Садржина збирних извештаја прописана је Правилником о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене документације, евиденција и извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа („Сл.гл.РС“ бр. 109/16,20/19).
У заглављу извештаја мора да се наведе назив здравствене установе / приватне праксе и период за који је извештај сачињен. На крају извештаја треба навести датум, печат и потпис овлашћеног лица.
Збирни извештаји се достављају ЗЗЈЗ Чачак на адресу Краља Петра I бр. 8, Чачак.


1. Извештај службе опште медицине
2. Извештај службе за медицину рада
3. Извештај биохемијске лабораторије
4. Извештај микробиолошке лабораторије
5. Извештај службе за кожно венеричне болести
6. Извештај службе за рехабилитацију
7. Извештај службе за стоматологију
8. Извештај службе за здравствену заштиту деце
9. Извештај службе за здравствену заштиту школске деце
10. Извештај службе за здравствену заштиту жена
11. Извештај специјалистичке службе
12. Извештај за болничко лечење