Завод за јавно здравље Чачак

Ćirilica | Latinica

Стручни испити

Обавештење о организовању полагања стручног испита

Здравствени радници са вишом и средњом стручном спремом, после завршеног приправничког стажа у трајању од 6 месеци, подносе пријаву за полагање стручног испита Заводу за јавно здравље Чачак, ул. Краља Петра I бр.8 - канцеларија бр.7 ( сваког радног дана од 7 - 15 часова).

Пријава за полагање испита: Преузмите документ

Уз пријаву се доставља:

  1. Оверена фотокопија дипломе или уверења;
  2. Оверена приправничка књижица са уредно попуњеним датумима, печатима и потписом одговорног лица у складу са планом и програмом за сваки профил;
  3. Извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена);
  4. Доказ о уплати у банци или пошти на име трошкова полагања:
  5. - 8.990,00 динара (Правилник о висини трошкова за полагање стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника, „Службени гласник РС“ бр. 91 од 10.10.2017. године). Уплата се може извршити на текући рачун Завода за јавно здравље Чачак - број 840-243667-22, (сврха уплате: пријава за стручни испит).

    - 200,00 динара за административну таксу буџета Републике Србије: број 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 50-016.

Лицу коме је одобрено полагање стручног испита благовремено се доставља ( путем поште на кућну адресу) обавештење о дану и месту полагања. Распоред полагања објављује се и на огласној табли Завода за јавно здравље Чачак.

Објављивањем списка кандидата на огласној табли Завода сматра се да је обавештење кандидата о датуму полагања стручног испита уредно извршено и у случају да се писмено обавештење врати као неуручена пошиљка.

Ако здравствени радник није положио стручни испит може га поново полагати после 60 дана. У том периоду не могу се преузети предата документа.

Здравственом раднику који је положио стручни испит издаје се уверење, које се преузима у Одељењу за опште, правне и техничке послове ( канцеларија бр. 11) ул. Краља Петра I бр.8, лично или лицу са овлашћењем (које овласти здравствени радник). Приложена документа остају у трајној документацији Завода.

Захтев за издавање дупликата подноси се на одговарајућем обрасцу - канцеларија бр. 7.

Напомена:

Приправничка књижица је трајни документ који остаје у архиви Завода са осталим документима кандидата, а оверена фотокопија остаје кандидату за регулисање осталих потреба (нпр. одлазак у иностранство).

Полагање стручног испита

Полагање стручног испита се обавља пред испитном комисијом сваког месеца, од 25-ог до краја текућег месеца (изузев једног месеца у години Јул или Август).